آمریکایی های آسیایی به عنوان سریعترین بلوک انتخاباتی در جورجیا ظاهر می شوند


در حالی که فعالان برای بسیج رای دهندگان پیش از مرحله حساس منتخب گرجستان در ژانویه تلاش می کنند ، نظرسنجی های منابع نشان می دهد جامعه آسیایی-آمریکایی این کشور از سال 2016 تقریباً دو برابر شده است. در Justice-Atlanta ، الین Quijano ، مجری CBSN “Red” & Blue است و در مورد اینکه چرا این گروه توسط دموکرات ها در تلاش برای کنترل کنترل سنا تحت نظارت قرار می گیرد ، پیوست.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
تونی هسی از Zappos سریع قدم برمی دارد