اسناد تجدیدنظر شده دادگاه نشان می دهد که DOJ “طرح لابی” را برای بخشش احتمالی کاخ سفید بررسی کرده است


وزارت دادگستری در حال تحقیق درباره “طرح لابی پنهانی” احتمالی است که در آن برخی از افراد ادعا می کنند “به عنوان لابی گر عمل می کنند” تا از کاخ سفید بخشودگی یا بخشش دریافت کنند. دادستان کل ویلیام بار نیز کاخ سفید را دفع کرد و در مصاحبه جدید تقلب گسترده در انتخابات را انکار کرد. پائولا رید گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
هاوایی Movers & Shakas را به کار دور از سواحل بهشتی خود دعوت می کند