امیلی هرینگتون اولین زنی است که در یک روز آزادانه از ال کاپیتان بر روی یوسمیتی صعود می کنداکنون امیلی هرینگتون اولین زنی است که در طول مسیر Golden Gate بر روی دیواره گرانیت پارک ملی یوسمیتی 300 متر در یک روز آزادانه صعود کرد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
CBS Evening News ، 11 نوامبر 2020