بستری شدن در ایالات متحده برای ویروس کرونا در ایالات متحده نزدیک به 100000با پیش بینی های وخیم ، بیمارستان ها با موج جزر و مدی از موارد جدید ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گرفته اند. آدریانا دیاز گزارش داد که ایالات متحده در ورطه 100000 بستری است.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
99 ساله با قدرت خوش بینی