[ad_1]

بوئینگ 737 مکس پس از 20 ماه زمین گیر شدن دوباره به سرویس بازمی گردد. کریس ون کلیو با مسافرانی مانند کارمندان خطوط هوایی آمریكا و نمایندگان رسانه ها سوار پرواز نمایشی شد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر