رئیس بزرگترین سیستم حمل و نقل در ایالات متحده برای تأثیر همه گیر COVID-19


از زمان برخورد COVID-19 ، حمل و نقل عمومی در ایالات متحده با مشکل روبرو شده است. پیش بینی می شود کسری بودجه در سراسر کشور به 38 میلیارد دلار برسد و از آنجا که این صنعت بیش از 400 هزار نفر را به کار گرفته است ، بسیاری از سیستم های ترانزیت اکنون در حال آماده سازی برای کاهش احتمالی و کاهش خدمات هستند. جف گلور با رئیس حمل و نقل متروپولیتن در نیویورک – بزرگترین سیستم حمل و نقل در کشور – به گفتگو نشست و درباره چالشهای بزرگ پیش رو بحث کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
پنتاگون نیروهای خود را در افغانستان و عراق به 2500 نفر کاهش می دهد