طبیعت: آبشارهای واشنگتنیکشنبه صبح ما را به آبشارهای رودخانه لوئیس سفلی نزدیک کوگار ، واشنگتن می برد. فیلمبردار: مایک گریفیت.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
وزارت دفاع ، وزارت دفاع تحت فشار جدید برای کمک به جانبازان بیمار که در یک پایگاه سمی خدمت کرده اند