لوس آنجلس دستور “خانه امن” را برای جلوگیری از موارد در حال رشد COVID-19 صادر می کند


لس آنجلس به ساکنانش می گوید که با دستور جدیدی که جمع آوری بیش از یک خانوار را نیز ممنوع می کند ، در خانه بمانند. چند استثنا وجود دارد. و در سراسر کشور ، کشورها نیز با افزایش زیادی در عفونت و بستری شدن در بیمارستان دست و پنجه نرم می کنند. گزارش های دیوید بنیو.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
کاری که دولت بایدن می تواند با اقدامات اجرایی انجام دهد