[ad_1]

بازدیدکنندگان با تاخیر ماهها توسط COVID-19 می توانند موزه ارتش ملی را که مدتها در انتظار آن بود در فورت بلوویر ، ویرجینیا تجربه کنند. چیپ رید بازدید کرد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر