میلیون ها نفر با اخراج روبرو شده اند زیرا حفاظت از مسکن باید منقضی شودسالی لی و رابرت چو پس از از دست دادن درآمد خود و اعتماد به همسایه برای گرما ، با اخراج روبرو می شوند. مارک استراسمن داستان آنها را به اشتراک می گذارد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
این عمل باید قبل از پروسه استریلیزاسیون انجام شود