نگاهی دوم به سمفونی مردگان عباس معروفی *سرخط نیوز


نویسنده ایرانی در بیست سالگی می تواند چنین رمان قوی بنویسد، یعنی باید جایگاه واقعی و مهم ادبیات غنی و نویسندگان قدرتمند را بیشتر بداند.

Symphony of the Dead با سوالات زیادی در چهار لحظه آغاز می شود. زندگی سنتی پدری مهربان و مهربان، مادری فعال و سالم و جوانی باهوش که می خواهد در این محیط سنتی مدرن باشد و کتاب می خواند و پدرش کتاب هایش را می سوزاند تا ناامیدی این پسر باهوش را توضیح دهد. یک دل و یک بچه دیوانه، همان دل و همان بچه دیوانه که برادر دل می شوند و همان بچه دیوانه. دل دیوانه و کودک باشید.

Symphony of the Dead هیچ خطی ندارد. روزگار سخت است چندین بار از وضعیت بیمار پرسیدم. از بین همه دوستان این افراد نسبت به افراد جامعه بی احساس هستند.

کتاب «سمفونی مردگان» در سال ۱۳۶۸ نوشته شده است. 88 سال پیش وارد یک کتابفروشی در برلین شدم. بگذار مرد زندگی کند

یک نگاه دیگر به کتاب سمفونی مردگان عباس بیندازید.

حتما بخوانید:
انگلیس آزمایشات COVID-19 رایگان را به هر ساکن لیورپول ارائه می دهد