هیئت تعصبات و رهبری اجتماعی


در مجمع جهانی ریکیاویک در مورد رهبران زن 2020 میزگردی در مورد اثرات تعصب اجتماعی بر قدرت و برداشت از رهبری برگزار شد. شرکت کنندگان در این گروه عبارت بودند از: آتسوشی سونامی ، رئیس بنیاد صلح ساساکاوا ؛ حفص ابیولا ، رئیس زنان در آفریقا ؛ هیلترود ورنر ، عضو هیئت مدیره تمامیت و امور حقوقی فولکس واگن AG. ریاست این میزگرد را میشل هریسون ، مدیر اجرایی جهانی اداره عمومی کانتار بر عهده داشت.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
ردیاب GPS خودرو چیست؟