ویولا دیویس می گوید که او در حال بازی در نقش ما رینی دیده نشده استدیویس می گوید وقتی نقش خود را در فیلم “ته سیاه” کارشناسی ارشد رائینی در نظر گرفت ، به سن خود پی برد. مصاحبه را یکشنبه ساعت 60 ببینید.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
با یادآوری پرل هاربر ، 75 سال بعد