پارلمان ایران لایحه تعلیق بازرسی های هسته ای را تصویب کرد


پارلمان ایران لایحه ای را برای تعلیق کلیه بازرسی های سازمان ملل از تأسیسات هسته ای خود به عنوان چالشی در پی ترور بزرگترین دانشمند هسته ای این کشور تصویب کرد. تهران ادعا می کند که اسرائیل برای کشتن دانشمندان از یک اسلحه کنترل از راه دور استفاده کرده است و اسرائیل بارها از اظهارنظر در مورد حمله خودداری کرده است. بهنام بن طالبلو ، یکی از اعضای ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها ، برای بحث و گفتگو به CBSN پیوست.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
29/11/2020: امنیت انتخابات ، آخرین کشتی غلام ، جیمز کوردن