پزشکان و پرستاران از مدیران می خواهند برای کاهش سرعت گسترش COVID-19 اقدامات بیشتری انجام دهندکارمندان بهداشت در چندین ایالت از مقامات می خواهند که برای کاهش سرعت ویروس کرونا ، از جمله بستن رستوران ها و سالن های ورزشی داخلی ، اقدامات بیشتری انجام دهند. نیکی باتیست گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
سناتور شرود براون از سناتور دن سالیوان می خواهد که در مبادله تنش ماسک نزند