کاخ سفید جای اعضای شورای مشاور تجاری پنتاگون را می گیردکاخ سفید اعضای وفادار به ترامپ را جایگزین اعضای هیئت مشورتی پنتاگون کرد. عمر ویلافرانکا با دانیل لیپمن ، خبرنگار کاخ سفید و خبرنگار واشنگتن پالیتیکو در مورد چگونگی تأثیر این امر بر امور آینده بایدن صحبت می کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
تونی هسی از Zappos سریع قدم برمی دارد