12/2: قرمز و آبیقانون گذاران در حال نزدیک شدن به بسته محرک هستند. احتراق درخت کریسمس در تپه کاپیتول


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
بیمارستان میامی در حال آماده سازی برای انتشار واکسن ویروس کرونا است