12/4: CBSN AMایالات متحده بیش از 14 میلیون مورد تأیید شده است. هزاران نقاشی سنگی در کلمبیا پیدا شده است


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
VA ، وزارت دفاع تحت فشار جدید برای کمک به جانبازان بیمار که در پایگاه سمی ازبکستان خدمت می کردند