18/11: قرمز و آبیمیشیگان نتایج انتخابات سال 2020 را تأیید می کند. کاندیداهای سنای جورجیا برای انتخابات سخت معرفی شده اند


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
سرنوشت اوباماکر در دادگاه عالی ، اکنون با اکثریت محافظه کار گسترده - به تماشای جریان مستقیم بازگشت