"48 ساعت" برنامه نمایشجرم. عدالت اجتماعی. ضربه. از دست دادن آن یک جرم است.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
نامزد مجلس دموکرات آیووا درخواست شمارش خواهد کرد - او 48 رای عقب است