CBS Evening News ، 4 دسامبر 2020CDC اصرار دارد از ماسک داخلی در برابر موج COVID-19 استفاده شود. بابانوئل در میان شیوع ویروس کرونا ، با هنجار جدید سازگار می شود


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
حلقه 350،000 زنگ ویدئو را به دلیل آتش گرفتن تصرف می کند